FIFA和AFC刚刚输给越南电话,印度立即问

FIFAHéAFC刚刚输给越南电话,Yìn度立即Wèn
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
Hé内信息于2017Nián4Yuè28日发布

  交易地址:12号GōngYù,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾ShìQū,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /Diàn子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内